HISTÓRIA VZNIKU AFTAM

O zriadenie Vysokej školy filmovej tvorby a multimédií (VŠFTaM) sme sa usilovali 5 rokov (2008 – 2013). Počas tohto dlhoročného boja sme zaznamenali v roku 2011 úspech v podobe odsúhlasenia jedného zo študijných programov Animovaná tvorba a multimédiá (2.2.5. ŠO Filmové umenie a multimédiá) Akreditačnou komisiou a ministrom školstva Eugenom Jurzycom, kde chýbal už len súhlas Vlády SR a zdalo sa, že už nič nebráni predsedníčke vlády Ivete Radičovej podpísať štátny súhlas, nečakane boli všetky dokumenty, týkajúce sa VŠFTaM, stiahnuté dňa 22.2.2012 z programu rokovania vlády aj z internetu na príkaz prezidentskej kancelárie. V máji 2012 nový pán minister školstva Dušan Čaplovič zrušil rozhodnutie predchádzajúceho ministra školstva a následne Vláda SR neudelila štátny súhlas. Neskôr z osobného rozhovoru v decembri 2012 na slávnostnom stretnutí riaditeľov škôl s ministrom Čaplovičom vyplynulo, že bol na neho vyvíjaný veľký tlak, aby VŠFTaM nepovolil. Navrhol nám podať novú žiadosť. Tentoraz Akreditačná komisia na naše prekvapenie, znovu posudzovala obidva študijné programy Animovaná tvorba a multimédiá a Grafický dizajn s negatívnym stanoviskom (viď.príloha). Aj keď máme zato, že rozhodnutia Akreditačnej komisie o študijných programoch sú bez časového obmedzenia. Ukončenie celého procesu schvaľovania VŠFTaM prišlo listom dňa 9.4.2014, v ktorom nám predseda vlády Róbert Fico oznámil neudelenie štátneho súhlasu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti sme sa rozhodli založiť nový vzdelávací program pod názvom AKADÉMIA FILMOVEJ TVORBY A MULTIMÉDIÍ (AFTaM) pre všetkých, ktorí hľadajú kvalitné vzdelanie výtvarnotechnického typu. AFTaM je nový neakreditovaný a certifikovaný vzdelávací program, ktorý nenahrádza bakalárske štúdium, nekončí akademickým titulom, ale ponúka nenahraditeľné, potrebné odborné vedomosti a znalosti pre odbornú prácu vo firmách, napr. tvorbu v aktuálnych softvérových produktoch.

Samotný vzdelávací systém Slovenska neumožňuje získať plnohodnotné softvérové znalosti, na čo poukazujú nielen firmy, ale aj odborné školy, ktoré pri hľadaní kvalifikovaných pedagógov majú problém získať takých, ktorí sú zároveň kvalifikovaní v pedagogickej, umeleckej a softvérovej oblasti. V súčasnosti nie je k dispozícii na Slovensku žiadny program, aj v rámci rozvoja informatizácie spoločnosti (programy, ktoré sú podporované EÚ), ktorý by v sebe zahŕňal a hlavne rešpektoval svetové trendy animovanej tvorby, grafického dizajnu, fotografie, multimediálnej tvorby, technické prostriedky pre širšie uplatnenie v praxi doma aj v zahraničí.

AFTaM je nositeľom nového pohľadu na kvalitu výtvarnotechnického vzdelania v postavení časových pomerov klasického výtvarného a softvérového vzdelania, ako je 3DS MAX, FLASH,  Motion Capture, In DESIGN a iné, ktoré je originálnym a jedinečným spôsobom zapracované do celého štúdia. Ide o tvorivé prepojenie výtvarného potenciálu s multimediálnymi technológiami, kde sa študenti učia pretransformovať svoje myšlienky do kultúrnej grafickej podoby. Takto postavený vzdelávací program sa môže realizovať len vďaka kvalitným pedagógom a nadštandardnému materiálnotechnickému vybaveniu, ktoré predurčujú široké uplatnenie v praxi, čím sa pokryjú reálne potreby na trhu práce v oblasti filmu, reklamy, televízie, webdizajnu, vzdelávania, atď.

Kvalitu vzdelania AFTaM podmieňujú najmä:

 • dobré spracovanie vzdelávacieho programu
 • kvalitní pedagógovia a odborníci z praxe
 • priama tvorba v animačných a grafických softvérových produktoch
 • špičkové materiálnotechnické vybavenie
 • aktuálny upgrade softvér a hardvér 
 • unikátna technológia Motion Capture

 AFTaM ponúka štúdium v 7 ateliéroch:

 • Ateliér výtvarnej tvorby
 • Ateliér klasickej animácie
 • Ateliér 3D animácie a Motion Capture
 • Ateliér grafického dizajnu
 • Ateliér fotografického dizajnu
 • Ateliér odevného dizajnu
 • Ateliér dokumentárneho filmu

Našou snahou je umožniť absolventom v čo najširšej miere zapojiť sa do pracovného procesu a maximalizovať tak možnosti uplatnenia v zamestnaní. Po skončení štúdia sú absolventi schopní riešiť praktické animačné, graficko-výtvarné úlohy v oblasti filmového, reklamného a dizajnérskeho priemyslu, t.z. vo filmových, grafických, reklamných štúdiách, v mediálnych agentúrach, v televízií, v divadle, v oblasti vzdelávania (tvorba multimediálnych prezentácií, učebníc, programov…), výstavníctve, architektúre a všade tam, kde je potrebná znalosť plošných a priestorových scén a ich oživenie, filmových efektov, animačných a grafických postupov a aplikácií.

Mgr. Viera Zavarčíková
Zriaďovateľka a riaditeľka
Akadémie filmovej tvorby a multimédií

 

DOMOV