ORGANIZAČNÉ POKYNYPrihláška na štúdium Štúdium každého ateliéru trvá 10 mesiacov, končí záverečnou ročníkovou prácou a certifikátom. Každý uchádzač si môže vybrať podľa svojich možností a schopností počet ateliérov a ročník. Výučba prebieha od pondelka do piatku, v popoludňajších hodinách v čase od 16.00 – do 20.00 h. Podrobné informácie o jednotlivých ateliéroch  sú uvedené pri každom ateliéri – názov, dĺžka a obsah štúdia, vedúci ateliéru. V záväznej prihláške treba vyplniť všetky údaje, najmä plné meno, adresu, e-mail, mobil. Po zaslaní záväznej prihlášky Vám obratom zašleme zmluvu o štúdiu a potvrdenie o prijatí. Prihlášky zašlite najneskôr do konca augusta na doleuvedenú adresu.Podmienky štúdia:

 1. podpísaná zmluva o štúdiu medzi zmluvnými stranami nadobúda platnosť uhradením poplatku za štúdium najneskôr do jedného mesiaca od jej podpisu
 2. štúdium v každom ročníku trvá 10 mesiacov, začína 1. septembrom a končí 30. júnom
 3. štúdium končí v každom ročníku záverečnou skúškou z teoretickej a praktickej časti
  a Certifikátom Akadémie filmovej tvorby a multimédií
 4. poplatok za štúdium sa uhrádza na účet č.: 2663708121/1100, VS: kód uchádzača, KS: 0308
 5. poplatok za štúdium je uvedený pri každom ateliéri zvlášť a uhrádza sa najmenej 1 mesiac dopredu, t.j. vždy najneskôr posledný deň predchádzajúceho mesiaca, výlučne bankovým prevodom na horeuvedený účet školy!
 6. poplatok za štúdium možno uhrádzať mesačne, štvrťročne alebo polročne dopredu
 7. škola môže vypovedať zmluvu pre nezaplatenie poplatku za štúdium v lehote jeho splatnosti
 8. zmluvu o štúdiu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán
 9. po vypovedaní zmluvy o štúdiu sa poplatok za štúdium nevracia
 10. poplatok za štúdium nezahŕňa stravné, ubytovanie a cestovné
 11. všetky práce, ktoré absolvent  vytvorí počas štúdia, sú majetkom školy a budú slúžiť na jej reprezentáciu
 12. zmeny a doplnky k zmluve o štúdiu možno robiť len v písomnej forme ako dodatok k Zmluve o štúdiu
 13. zmluva o štúdiu je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden ide uchádzačovi a druhý škole
 14. cena štúdia zahŕňa náklady za technické, odborné a organizačné zabezpečenie

Povinnosti školy:

 1. poskytnúť uchádzačovi štúdium v jednotlivých ateliéroch a ročníkoch podľa daného obsahu
 2. zabezpečiť kvalifikovaných pedagógov a odborníkov z praxe a  kvalitné materiálnotechnické vybavenie

Prihlášky zasielajte na adresu: SSUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava

DOMOV