Doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD

Doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD. je odborníkom v oblasti audiovízie, multimédií a teoretik fotografie, autor mnohých publikácií a video–učebných pomôcok, filmových diel a videodokumentov. Dlhé roky pôsobil ako redaktor a režisér v Slovenskej televízii, ako dramaturg a režisér v Spravodajskom filme ŠK v Bratislave, od r.1993 ako vedúci Kabinetu videotvorby a fotografie a oddelenia multimédií na Ústave dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je členom a predsedom komisií pri štátnicových skúškach na FA STU, školiteľom a oponentom doktorandských prác a stálym predsedom komisie fotografickej súťaže FIITAPIXEL pri STU, prispievateľom do webových novín s problematikou fotografie.